WYTYCZNE I REKOMENDACJE INSTYTUCJI NADRZĘDNYCH

Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczą organizacji pracy wszystkich typów bibliotek, również bibliotek szkolnych w zakresie ich dotyczącym.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/bibliotekihttps://www.bn.org.pl/ ; https://gis.gov.pl/

 1. Bibliotekarze powinni przebywać w bibliotece w maseczce i rękawiczkach. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 2. Zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).
 3. Dostosowanie organizacji trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego  i rotacyjnego na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego (działania rekomendowane).
 4. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.
 5. Regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 6. Umieszczenie w widocznym miejscu, np. przed wejściem, informacji o maksymalnej liczbie odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece.
 7. Ustawienie przesłony ochronnej (np. z pleksi) w punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem (np. na ladzie bibliotecznej) oraz innych stanowiskach obsługi czytelników.
 8. Ograniczenie liczby użytkowników w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 9. Dopilnowanie, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.
 10. Dostosowanie godzin otwarcia biblioteki; ograniczenie godzin ich otwarcia dla danych grup użytkowników.
 11. Ograniczenie wykorzystania multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (tymczasowa rezygnacja z pracy na komputerze oraz nieużywanie projektora).
 12. Poleca się zarówno użytkownikom, jak i bibliotekarzom, przebywanie w bibliotece w maseczkach i rękawiczkach.
 13. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów,      z którymi pracownik miał kontakt.

 

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 1. Biblioteka Narodowa rekomenduje okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach: na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby); tektura i papier – wirus jest aktywny do 24 godzin.
 2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
 3. Biblioteka Narodowa nie rekomenduje otwarcia czytelń, wolnego dostępu do katalogów kartkowych, księgozbioru i czasopism, zatem wypożyczalnia oraz czytelnia nie są udostępniane czytelnikom do odwołania.
 4. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 5. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła lub na wyznaczone półki w tymczasowym „magazynie”, którego funkcję pełnić będzie wydzielona część biblioteki, przystosowana do nowej funkcji („namiot” foliowy z przygotowanymi pudłami i/lub regałami).

Dostęp do tego miejsca jest tylko dla osób uprawnionych – pracownika biblioteki  oraz osoby wyznaczonej do pomocy przez dyrektora szkoły.

Miejsce to będzie odpowiednio oznaczone.

 1. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu wznowienia wypożyczeń. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
 1. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
 2. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do przyjęcia oddawanych wg harmonogramu książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.

 

ZAPISY ORGANIZACYJNE I ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły zasady zwrotu książek  i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 2. Bibliotekarz powiadamia uczniów i ich rodziców przez stronę internetową szkoły              o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach zapłacenia za książki zniszczone lub zagubione (wychowawca jest zobligowany do dopilnowania tej kwestii).
 3. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres e-mail w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących zwrotów.
 4. Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość               i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
 5. Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani dokonać wpłaty na podane konto w ustalonym terminie (numer konta i termin wpłat podaje wychowawca).
 6. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
 7. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce  i rękawiczkach.
 8. Należy wyznaczyć miejsce, w którym będą zwracane książki. Jeśli biblioteka szkolna posiada niewielką przestrzeń warto wyznaczyć w porozumieniu z dyrektorem szkoły miejsce do przechowywania książek w czasie kwarantanny. W tym momencie warto zwrócić uwagę, aby pomieszczenie znajdowało się w miejscu umożliwiającym wejście osobom zwracającym książki (nauczyciel bibliotekarz uniknie ich dalszego przenoszenia po zakończeniu kwarantanny).
 9. Osoby dokonujące zwrotu książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania zbiorów, tzn.
 • podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa, numery inwentarzowe podręczników. Książki przynoszone są do szkoły,                  a zwrot potwierdzony jest przez nauczyciela bibliotekarza na liście klasy. W przypadku niestawienia się ucznia lub braku podręczników, o sytuacji zawiadamiany jest wychowawca klasy i to on egzekwuje od ucznia wywiązanie się z obowiązku;
 •  książki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa, numery podręczników, data zwrotu) zostają zapakowane do folii ochronnej; następnie są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w określonym pomieszczeniu;
 • po ustaleniu terminu spotkania nauczyciel bibliotekarz wraz z wychowawcą przeznacza 10-15 min na każdego ucznia zgodnie z numerem ucznia w dzienniku.

 

 1. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest           do wpłaty za zniszczony/zagubiony egzemplarz, o czym zostanie poinformowany                         przez wychowawcę klasy telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

  Opracowanie: Justyna Jasik