Popularyzacja wśród młodzieży przepisów przeciwpożarowych, udzielania pierwszej pomocy oraz zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru.