W związku ze zmianą formuły dowozów i odwozów dzieci do szkoły (linie autobusowe ogólnodostępne) konieczne jest posiadanie aktualnej legitymacji szkolnej. Uczniowie nieposiadający legitymacji zobowiązani są do wyrobienia tego dokumentu w nieprzekraczalnym terminie do 7 września 2022r.

Do wyrobienia legitymacji potrzebne jest zdjęcie dziecka wraz z danymi:

– imię i nazwisko;

– data urodzenia;

– pesel;

– miejsce zamieszkania.