Temat: W Amazonii.

Cel:

-poznanie środowiska przyrodniczego Amazonii.

Wykonaj polecenia.

  1. Opisz piętrowość wilgotnych lasów równikowych.
  2. Scharakteryzuj główne cechy klimatu.
  3. Wymień florę i faunę Amazonii.
  4. Opisz gospodarcze wykorzystanie Amazonii.
  5. Wymień następstwa wylesiania Amazonii.
  6. Zaproponuj działania mające na celu ochronę walorów przyrodniczych Amazonii.
  7. Wykonaj kartę pracy.

Po wykonaniu poleceń proszę zawsze odsyłać na adres e-mail: dorotajanus2012@wp.pl