Przeczytaj wiersz Bolesława Leśmiana “Dusiołek”. Wykonaj ćwiczenie 3 s.220, wyszukaj też w wierszu epitety i wypisz do zeszytu.

(Do czwartku)