1. W szkole jest organizowana i udzielana pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog oraz doradca zawodowy.

5. Pomoc udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole wynikających z:

 • niepełnosprawności;
 • niedostosowania społecznego;
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • zaburzeń zachowania lub emocji;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • choroby przewlekłej;
 • sytuacji kryzysowej lub traumatycznej;
 • niepowodzeń edukacyjnych;
 • zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

 • ucznia;
 • rodziców ucznia;
 • dyrektora szkoły;
 • nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem;
 • pielęgniarki środowiskowej lub higienistki szkolnej;
 • poradni;
 • asystenta edukacji romskiej;
 • pomocy nauczyciela, asystenta nauczyciela;
 • pracownika socjalnego;
 • asystenta rodziny;
 • kuratora sądowego;
 • organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

7. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna jest udzielana uczniom w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
 • zajęć dydaktyczno–wyrównawczych;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno–społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • warsztatów;
 • porad i konsultacji.

 

8. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

9. Porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści w ramach zintegrowanych działań.

10. Wymiar godzin form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zatwierdza dyrektor szkoły biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

11. Rodzice/prawni opiekunowie składają w sekretariacie szkoły wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (załącznik nr 1) – POBIERZ.

12. Rodzice/prawni opiekunowie załączają do wniosku opinię lub orzeczenie z poradni, bądź zaświadczenie od lekarza, albo opinię/opis występujących problemów.