Temat: Nowe ruchy polityczne na ziemiach polskich

W drugiej połowie XIX w. na ziemiach polskich (pod zborami) zaczęły powstawać liczne partie polityczne. Reprezentowały one różne nurty i broniły interesów różnych grup społecznych i narodowych.

Partia polityczna to dobrowolna organizacja, reprezentująca interesy określonej grupy społecznej, zmierzająca do zdobycia lub utrzymania władzy państwowej

każda partia polityczna posiada:

–  statut, czyli dokument, który zawierał zbiór zasad jej działania

– program polityczny – wykaz celów oraz sposobów ich osiągania

 

Poniższa prezentacja zawiera najważniejsze informacje o  partiach powstałych ziemiach polskich, na przełomie XIX i XX. Zapraszam do obejrzenia!

https://prezi.com/kzcmb96g7m5u/nowe-ruchy-polityczne-na-ziemiach-polskich/

 

To się przyda 🙂

Socjalizm

Jednym z najbardziej masowych i najsilniej oddziałujących na rzeczywistość ruchów politycznych był  socjalizm.

System sprawiedliwości społecznej, nie znający własności prywatnej, zaspokajającego realizację potrzeb ogółu ludności. Nowy ustrój nie znałby granic, przemocy i wojen. Twórcy marksizmu potępiali imperialne dążenia mocarstw, jako sprzeczne z interesami klasy robotniczej. Polegały na tym, że wszystkie firmy i instytucje są wspólne (państwowe) i, że władza powinna należeć do robotników i chłopów. Rozwinął się na przełomie XIX i XX wieku. Rozwojowi socjalizmu sprzyjało niezadowolenie z “barbarzyńskiego kapitalizmu” i wykorzystywania robotników jako tania siła robocza.

 

Na podstawie prezentacji i podręcznika (137-140) uzupełnij wykropkowane miejsca:

 

Ruch socjalistyczny

– rozwijał się w (podaj zabór)……………………………

– głoszono hasła walki o wolność oraz poprawę bytu

– 1882 powstanie (nazwa partii)…………………………………….z inicjatywy Ludwika Waryńskiego: współpraca z partiami socjalistycznymi z innych krajów, liczne demonstracje
i akcje terrorystyczne,

– 1892 – zjazd socjalistów w Paryżu; utworzenie Polskiej Partii Socjalistycznej (wpisz skrót partii……… ) z (wymień 2 osoby)……………………………………………………..na czele;

cel partii:(3 kropki do uzupełnienia)

  • odzyskanie niepodległości Polski, która stałaby się demokratyczną republiką

– rozłam w PPS: nurt niepodległościowy (PPS) i marksistowski (internacjonalistyczny) – Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL) z Feliksem Dzierżyńskim, (wpisz osobę)……….………oraz (wpisz osobę)……….………………………… na czele; bliska współpraca z bolszewikami dowodzonymi przez Lenina

cel partii:(3 kropki do uzupełnienia)

Ruch ludowy

– narodził się w (wpisz zabór)…………………….; zainteresowanie polską wsią – działalność księdza (Imię ,Nazwisko)…………………………………..,

-1895 roku utworzono pierwszą chłopską partię (wpisz partię)…..……………………………… (SL),

– 1903 – przekształcenie SL w PSL (wpisz partię, rozwiń skrót)………………………….)

– 1913 – rozłam w partii na PSL-Lewicę i PSL-Piasta z (imię nazwisko)…………………………….,

– cel partii:                                                                                                                      (wpisz najważniejsze)………………………………………………………………….

To się przyda 🙂

Nacjonalizm – postawa społeczno-polityczna uznająca naród za najwyższe dobro w sferze polityki. Nacjonalizm uznaje sprawy własnego narodu za najważniejsze

 

Ruch narodowy

– 1887 – powstanie (nazwa organizacji)……………………………..w Genewie(Szwajcaria), organizacji nawiązującej do Towarzystwa Demokratycznego Polskiego,

– 1897 – powstanie w Królestwie Polskim pierwszej partii politycznej o charakterze nacjonalistycznym – Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego,

– Narodowa Demokracja (ND), zwana potocznie………………….– określenie ruchu narodowego reprezentowanego przez Ligę Narodową; program ruchu opracował (imię nazwisko)…………………………najważniejszą wartością naród,

główny cel – odzyskanie niepodległości, wrogie nastawienie do socjalizmu i idei walki zbrojnej, propagowanie solidaryzmu narodowego (wzajemnego wsparcia wszystkich Polaków w trzech zaborach);cel  – stworzenie państwa jednorodnego narodowo.

 

Ważne!

Czyli tak: wpisujesz temat, to co na czerwono do zeszytu i uzupełniasz .Dowodem twojej pracy jest wysłanie maila lub zdjęcia. Powodzenia 🙂