Temat: Topnienie i krzepnięcie, parowanie i skraplanie.

 

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku i na jego podstawie opisać poniższe zagadnienia

  1. Temperatura topnienia ciał krystalicznych
  2. Temperatura topnienia ciał bezpostaciowych
  3. Ciepło topnienia
  4. Wpływ temperatury na szybkość parowania
  5. Temperatura parowania
  6. Wrzenie
  7. Ciepło parowania

 

Notatki wysyłamy do czwartku: 30.04.2020